• راوی: سبحان اکرامی
  • قالب: روایی
  • مدت کتاب: ۱۰۷ دقیقه
  • نوع متن: تلخیص‌شده
  • قالب کتاب گویا: روایی
  • عنوان كتاب مرجع: I am Zlatan Ibrahimovi
  • نوع فایل: Mp3